Sri Lanka: Emergency regulations must be immediately revoked