HRIC Urges Immediate Release of Xu Zhiyong and Ding Jiaxi